Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

marrta
1793 dda1 390
Reposted fromsarazation sarazation vianiiks niiks
marrta
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
marrta
marrta
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
marrta
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianiiks niiks
marrta

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

Reposted fromUndomiel Undomiel viawrazliwa wrazliwa
marrta
jeżeli już trzeba kogoś wybrać, jedyny słuszny wybór to osoba, która tego wyboru nie wymaga.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viawrazliwa wrazliwa
marrta
7896 5f81 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawrazliwa wrazliwa
marrta
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
7935 68d2 390
Reposted fromamatore amatore viabeeth beeth
marrta
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viabalu balu
marrta
5652 4cd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
marrta
marrta
marrta
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPrzygnebiona Przygnebiona
marrta

February 16 2017

marrta
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty

June 19 2015

marrta
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
Reposted fromrefuge refuge viaTveilight Tveilight
8411 0b4a 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl